Notes legals

AVÍS LEGAL:

1. Condicions d’accés

S’aconsella llegir atentament les condicions i instruccions publicades a nodusbarbera.cat cada cop que s’hi accedeixi, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació.

Mitjançant l’accés —i l’ús— a nodusbarbera.cat l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de l’accés.

L’accés és totalment gratuït i no requereix cap inscripció o registre previ, excepte quan és necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es demana la inscripció o registre de l’usuari i l’acceptació prèvia de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

2. Condicions d’ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix nodusbarbera.cat, com també a abstenir-se de fer activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. Especialment, l’usuari ha d’evitar qualsevol conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social.

Finalment, l’usuari s’ha d’abstenir, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. En qualsevol cas, també s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

Com a conseqüència, Actividades Integradas, S.A. es reserva el dret a excloure l’usuari que incompleixi les condicions d’accés i ús a nodusbarbera.cat, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes descrites.

3. Objecte

L’objecte del portal nodusbarbera.cat és avançar cap al concepte d’administració oberta, presentant de forma digitalitzada l’oferta de serveis que l’Ajuntament de Barberà del Vallès dóna als seus ciutadans, a través de l’empresa municipal Actividades Integradas, S.A. facilitar l’accés de qualsevol persona interessada a la informació de què disposa l’Ajuntament sobre la ciutat, difondre les activitats i serveis oferts des Actividades Integradas, S.A. i fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció la ciutadania.

4. Continguts

L’Ajuntament de Barberà del Vallès a través de l’empresa municipal Actividades Integradas S.A. es reserva el dret a modificar de forma unilateral i sense avís previ els continguts publicats, a introduir nous continguts i a eliminar, limitar, impedir o suspendre de forma temporal o definitiva l’accés de l’usuari a determinats continguts de nodusbarbera.cat segons les necessitats dels serveis oferts i les condicions generals publicades al portal.

5. Règim de responsabilitats:

Accés

L’Ajuntament de Barberà del Vallès i Actividades Integradas, S.A.  no és responsable, en cap cas, de les dificultats d’accés a nodusbarbera.cat originades per un funcionament deficient o incorrecte de la comunicació prestada pels operadors de serveis d’accés a Internet.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès i Actividades Integradas, S.A. no pot garantir l’accés a nodusbarbera.cat  sense interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient aliè a l’Ajuntament.

Continguts

L’Ajuntament de Barberà del Vallès i Actividades Integradas, S.A.  no es responsabilitza de la utilització que l’usuari faci dels continguts publicats a nodusbarbera.cat

Finalment, l’Ajuntament de Barberà del Vallès i Actividades Integradas, S.A.  no es pot responsabilitzar dels continguts (serveis, tràmits o qualsevol altra informació) que les entitats externes enllaçades des del portal nodusbarbera.cat puguin oferir als usuaris.

Còpies temporals (catching)

Es recomana a l’usuari la necessitat de recarregar en cada moment els continguts que es troben a la memòria temporal de l’ordinador propi, a fi de rebre una informació plenament actualitzada.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès i Actividades Integradas, S.A.  no és responsable que les còpies temporals siguin actuals i no manipulades per persones alienes a nodusbarbera.cat.

6. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els elements del portal nodusbarbera.cat. (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicacions, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i Actividades Integradas, S.A. (si no és  que s’indica expressament el contrari). A tal efecte, els drets d’autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes estatals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat il·lícita i delictiva.

En particular, però sense limitar l’obligació de l’usuari expressada a l’apartat anterior, queden prohibides la reproducció —excepte per a l’ús privat—, transformació, distribució, comunicació pública i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de nodusbarbera.cat, com també del seu disseny i la selecció i forma de presentació del materials inclosos.

Amb el mateix sentit l’usuari s’ha d’abstenir de descompilar, desemmetxar, subllicenciar o transmetre de qualsevol forma, traduir o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris per al funcionament, l’accés i la utilització del portal.

  7. Vincles o enllaços amb o des d’altres webs externs

Quan s’estableix l’enllaç amb nodusbarbera.cat no es pot incloure cap marca comercial o signe diferent de l’adreça d’URL del portal i es prohibeix expressament establir vincles des de llocs que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l’ordre públic.

En cap cas no es pot donar a entendre, ni declarar que l’Ajuntament de Barberà del Vallès i Actividades Integradas, S.A.  ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat els continguts del lloc web on figuri l’enllaç, ni tan sols que se’n consent la inclusió, excepte autorització expressa.

La presència a nodusbarbera.cat d’enllaços a altres webs externs té un caràcter merament informatiu. Per tant, l’Ajuntament de Barberà del Vallès i Actividades Integradas, S.A. no es responsabilitza ni dóna cap tipus de garantia respecte a:

Les característiques, procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l’espai web.

Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o serveis oferts a través d’aquests webs o portals externs.

Les transaccions o operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris.

Els termes o condicions d’ús del lloc web extern, modificació, compliment, execució i resolució.

El contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats demanin dels usuaris.

8. Xarxes socials

Objecte

L’objecte de les eines com Facebook, Tuenti, Myspace, Twitter, etc. és donar visibilitat i difusió a les activitats municipals que desenvolupen l’Ajuntament de Barberà del Vallès i Actividades Integradas, S.A.  i els seus ens dependents.

Tractament de dades de caràcter personal

En els serveis que es donen mitjançant aquestes eines, l’Ajuntament de Barberà del Vallès i Actividades Integradas, S.A.  no recull ni fa cap tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades han de restar emmagatzemades en els servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia política de privacitat.

Condicions d’ús

És aplicable respecte a l’ús de les xarxes socials tot el que estableix el punt 2 de les condicions generals d’ús del portal nodusbarbera.cat.

No es poden publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones.

No es pot gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès i Actividades Integradas, S.A.  no s’identifica amb les opinions expressades per altri ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès i Actividades Integradas, S.A.  es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altri que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris

Es recomana la revisió i la lectura de les condicions generals d’ús i la política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-se, fer servir les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi, com també configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari en la xarxa social. És aconsellable no publicar informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

9. Jurisdicció competent

Els conflictes o controvèrsies jurídiques que puguin derivar-se de l’existència, l’accés o la utilització d’aquestes condicions generals s’han de substantivar davant la jurisdicció dels jutjats i tribunals estatals competents en cada cas.

 Política de privacitat

1. Tractament de les dades

Només es recullen o capturen els noms, les adreces personals (de treball o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l’usuari i, únicament, per als tràmits específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals es tingui accés com a conseqüència del registre a nodusbarbera.cat.

Només es demana el registre de dades de caràcter personal quan són necessàries per sol·licitar algun servei facilitat mitjançant el nodusbarbera.cat. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei resulten necessàries per al desenvolupament, el control, la gestió i l’execució dels tràmits sol·licitats i s’incorporen als fitxers creats per l’Ajuntament de Barberà del Vallès i Actividades Integradas, S.A.  amb la finalitat de gestionar el servei.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.

Finalment, l’Ajuntament de Barberà del Vallès i Actividades Integradas, S.A. garanteix que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts per la normativa vigent en cada moment.

2. Cessions

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a nodusbarbera.cat no es faciliten o comuniquen a tercers aliens a l’Ajuntament, excepte quan són necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o són requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

3. Consentiment

La sol·licitud d’un tràmit mitjançant el portal implica l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté l’Ajuntament de Barberà del Vallès i Actividades Integradas, S.A.  , exposada a l’avís legal que es troba al peu del formulari de recollida de dades de nodusbarbera.cat.

La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de l’usuari comporta l’acceptació i autorització expressa a l’Ajuntament Barberà del Vallès i Actividades Integradas, S.A.   per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personals, l’acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant és necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l’autorització per a la conservació durant els terminis previstos per les disposicions legals aplicables.

Atès que l’autorització de l’usuari al tractament i cessions indicats té caràcter voluntari, l’usuari pot revocar l’autorització aquí concedida, tant per al tractament com per a la cessió de les dades, segons els termes establerts per la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

4. Drets i obligacions dels afectats

Els usuaris poden, en qualsevol moment, exercitar els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, com també el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades.

L’exercici d’aquests drets s’ha de fer mitjançant una instància signada a qualsevol dels punts d’informació ciutadana.

La persona que fa servir els serveis oferts per nodusbarbera.cat ha de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es poden donar dades inexactes o inexistents.

5. Transaccions segures

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l’Ajuntament de Barberà del Vallès i Actividades Integradas, S.A.  mitjançant el portal nodusbarbera.cat es produeixen sempre dintre d’un entorn segur.

Tota informació de caràcter confidencial, incloent-hi les dades personals, es manté confidencial gràcies a l’ús del programari de servidor segur (SSL), cosa que significa que les dades només poden ser intercanviades entre l’usuari i l’Ajuntament i que a aquestes dades no hi poden accedir terceres persones. El símbol del cadenat en el navegador (com per exemple quan es sol·licita un tràmit) indica quines pàgines cobreixen aquest sistema de seguretat.

6. Política de galetes (cookies)

Les galetes són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l’ordinador de l’usuari i que s’associen únicament amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l’usuari ni tampoc altres galetes dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web.

El portal nodusbarbera.cat fa servir les galetes només per obtenir informació sobre la data i hora de l’últim cop que l’usuari ha visitat el portal i els continguts escollits a la seva navegació amb la finalitat de treure estadístiques d’ús del portal.

Com a mecanisme de control, l’usuari té la possibilitat de configurar el navegador perquè l’avisi de la recepció de galetes al seu ordinador, si bé l’Ajuntament no es responsabilitza que la desactivació impedeixi el correcte funcionament de la pàgina.

7. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l’usuari per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través de nodusbarbera.cat, està regulada per la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i pels reglaments que la desenvolupen.

Escolteu aquesta plana utilitzant ReadSpeaker