Licitación arrendamiento naves industriales municipales

Descripció de la prestació: Contractes d’arrendament de quatre establiments industrials compartimentats de propietat municipal, ubicats al carrer Torrent del Tortuguer, 42-52, de Barberà del Vallès. L’objecte de cada contracte vindrà constituït per l’arrendament d’un dels béns immobles que es detallen a l’article 2 del plec de clàusules administratives i de condicions particulars que ha de regir per a la selecció i adjudicació d’aquests contractes.

Pressupost de licitació 1.869,20 € sense IVA 1.869,20 € IVA inclòs (0,00%)
Durada del contracte: 4 anys
Àmbit geogràfic: Barberà del Vallès
Termini de presentació d’ofertes: 19/12/17 fins a les 14:00 h
Observacions:
Atès que el contracte definit té la qualificació de contracte privat, tal com estableix l’article 4.1 p) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), els imports de ”valor estimat del contracte” i ”pressupost de licitació”, es corresponen a la renda mensual mínima de 1.869,20 € (IVA no inclòs). (Veure l’article 6 del plec de clàusules administratives i de condicions particulars). LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS: Ajuntament de Barberà del Vallès, Registre General situat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Ps Dr Moragas, 224 – 08210 Barberà del Vallès) de dilluns a divendres, en horari de 8 a 14 hores. (Veure article 12 del Plec de clàusules administratives i de condicions particulars). Aquelles persones que estiguin interessades en participar en aquest procediment poden contactar directament amb l’empresa municipal ”ACTIVIDADES INTEGRADAS, S.A (AISA)”, en l’adreça, telèfon i emails següents: Centre de negocis Nodus Barberà. C/Mogoda, 1, Polígon Industrial Can Salvatella. 08210 Barberà del Vallès Telf. 937297272 Emails: ibanos@nodusbarbera.cat, nodus@nodusbarbera.cat La Junta de Govern Local en data 22 de novembre de 2017 va aprovar la incorporació de les següents possibilitats de negociació dels termes del contracte a més de les fixades en el Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques: – Carència inicial d’un màxim de cinc mesos sense cost per l’arrendatari, i – Obligació d’assumir l’arrendatari les despeses de buidatge de les naus.
Valor estimat del contracte: 1.869,20 € sense IVA
Subhasta electrònica: No
Obertura de pliques : 22/12/17 13:00 Sala de Plens de la Casa Consistorial (Av. Generalitat, 70, Planta 1ª)
Pròrroga:
Informació complementària sobre la pròrroga: La durada dels contractes d’arrendament de cadascuna de les naus descrites és de quatre anys, prorrogables per períodes anuals, amb un límit màxim de vint anys. (Veure article 4 del Plec de clàusules administratives i de condicions particulars).

Dades de l’anunci

DOCUMENTACIÓ PER DESCARREGAR:

Plec de clàusules administratives

Acord JGL 22-11-2017